Meld je aan voor de nieuwsbrief:

Privacy

Privacy Verklaring AAA2010 BV
AAA2010 BV houdt zich bezig met evenementenorganisatie en artiestenboekingen en is gevestigd te Gedempt Hamerkanaal 20-22, 1021 KM Amsterdam.
Deze privacy verklaring is van toepassing op verwerking van persoonsgegevens door AAA2010 BV. AAA2010 BV hecht veel waarde aan het waarborgen van uw recht op privacy. AAA2010 BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

De volgende onderwerpen komen in deze verklaring aan bod:
1. Welke persoonsgegevens verwerken wij van u en met welk doel?
2. Wat doen we met uw gegevens?
3. Welke mogelijkheden heb ik om het verwerken van de gegevens tegen te gaan?
4. Cookies
5. Klikgedrag
6. AAA2010 BV en andere websites
7. Bewaartermijn
8. Beveiliging persoonsgegevens en systemen
9. Wijziging privacy beleid
10. Vragen

1. Welke persoonsgegevens verwerken wij van u en met welk doel?

Verwerking van persoonsgegevens van klanten en/of leveranciers
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door AAA2010 BV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Administratieve doeleinden;
– Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
– Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– De overeengekomen opdracht;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan AAA2010 BV de volgende persoonsgegevens van u vragen:
• Naam, voorletters, tussenvoegsel;
• Geslacht;
• Geboortedatum en -plaats;
• Titulatuur;
• Burgerlijke staat;
• Functie;
• Werkzaam bij organisatie;
• Adres, postcode, plaats, provincie, land;
• E-mailadres;
• Social media accounts;
• Telefoonnummer;
• Faxnummer;
• Website;
• Bancaire gegevens, waaronder een rekeningnummer;
• Kamer van Koophandel- en BTW nummer;

Verwerking van persoonsgegevens van prospects en/of geïnteresseerde
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door AAA2010 BV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn, Facebook of Twitter;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan AAA2010 BV de volgende persoonsgegevens van u vragen:
• Naam, voorletters, tussenvoegsel;
• Geslacht;
• Geboortedatum en -plaats;
• Titulatuur;
• Burgerlijke staat;
• Functie;
• Werkzaam bij organisatie;
• Adres, postcode, plaats, provincie, land;
• E-mailadres;
• Social media accounts;
• Telefoonnummer;
• Faxnummer;
• Website;
• Bancaire gegevens, waaronder een rekeningnummer;
• Kamer van Koophandel- en BTW nummer;

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbriefabonnees
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door AAA2010 BV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– De inschrijving in de Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan AAA2010 BV de volgende persoonsgegevens van u vragen:
• Naam, voorletters, tussenvoegsel;
• Geslacht;
• Geboortedatum en -plaats;
• Titulatuur;
• Burgerlijke staat;
• Functie;
• Werkzaam bij organisatie;
• Adres, postcode, plaats, provincie, land;
• E-mailadres;
• Social media accounts;
• Telefoonnummer;
• Faxnummer;
• Website;
• Bancaire gegevens, waaronder een rekeningnummer of creditcardnummer;
• Kamer van Koophandel- en BTW nummer;

Om u een zo relevant mogelijke nieuwsbrief te kunnen sturen, kan het voorkomen dat wij inzage hebben in uw online surf-, lees- en koopgedrag op onze eigen website(s) en andere online uitingen teneinde de inhoud van de nieuwsbrief daar op af te kunnen stemmen.
Bij iedere nieuwsbrief of aanbieding heeft u de mogelijkheid om gebruik te maken van een zogeheten “Opt-out” mogelijkheid. Dit betekent dat u na gebruik van deze mogelijkheid geen aanbiedingen meer zal ontvangen van AAA2010 BV.

Verwerking van persoonsgegevens van artiesten
Persoonsgegevens van artiesten worden door AAA2010 BV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Promotie ter verkrijging van opdrachten;
– Communicatie over opdrachten;
– Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
– Administratieve doeleinden.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan AAA2010 BV de volgende persoonsgegevens van u vragen:
• Naam, voorletters, tussenvoegsel;
• Artiestennaam
• Geslacht;
• Geboortedatum en -plaats;
• Titulatuur;
• Burgerlijke staat;
• Biografie;
• Rider;
• Naam en contactgegevens boekingskantoor;
• Adres, postcode, plaats, provincie, land;
• E-mailadres;
• Social media accounts;
• Telefoonnummer;
• Faxnummer;
• Website;
• Bancaire gegevens, waaronder een rekeningnummer;
• Kamer van Koophandel- en BTW nummer;

Verwerking van andere persoonsgegevens
U heeft de mogelijkheid per e-mail of telefonisch contact met ons op te nemen, bijvoorbeeld via ons algemene telefoonnummer of mailadres: administratie@buro2010.nl. Om uw vragen, klachten of andere zaken af te kunnen handelen en bij latere kwesties de historie in te kunnen zien, verwerken wij uw vragen, klachten of andere zaken in ons systeem. Wij zullen eventuele bijzondere persoonsgegevens (gezondheid, ras etc.), indien mogelijk, verwijderen uit de vragen, klachten of andere zaken.

2. Wat doen we met uw gegevens?
Wij gebruiken de verstrekte persoonsgegevens alleen voor de doeleinden zoals wij hierboven hebben omschreven.
Uw gegevens kunnen ook aan een derde partij ter beschikking worden gesteld, zodat deze derde partij namens AAA2010 BV de nieuwsbrief kan versturen. Dit gebeurt echter enkel indien u hier vooraf toestemming voor heeft verleend. Indien u geen prijs meer stelt op het ter beschikking stellen aan de door AAA2010 BV geselecteerde derden ten behoeve van het verstrekken van informatie of aanbiedingen kunt u zich hiervoor op ieder moment afmelden (“Opt-out”).
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

3. Welke mogelijkheden heb ik om het verwerken van de gegevens tegen te gaan?
U kunt ons met redelijke tussenpozen vragen om inzicht te geven in alle persoonsgegevens die AAA2010 BV van u heeft. U kunt ons verzoeken deze persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te wijzigen, af te schermen, over te dragen of te verwijderen. Hiervoor kunt u schriftelijk of per e-mail contact opnemen met R.G. van der Kolk. AAA2010 BV zal uiterlijk binnen 4 weken reageren op uw verzoek. Als uw gegevens worden gebruikt voor direct marketingdoeleinden, dan kunt u hiertegen verzet instellen, waarna uw persoonsgegevens niet meer voor dit doeleinde zullen worden gebruikt. Als u zich heeft ingeschreven voor het ontvangen van de nieuwsbrief, dan kunt u zich ook hiervoor op ieder moment weer afmelden. Dit is mogelijk door middel van de afmeldlink onderaan elke nieuwsbrief.

4. Cookies
AAA2010 BV kan eventueel gebruik maken van cookies om informatie te verzamelen over haar klanten, voor doeleinden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service-informatie rond haar diensten en gerichte marketingactiviteiten rond de evenementen van AAA2010 BV en eventueel ook van door haar geselecteerde derden. U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor bij uw webbrowser instellen alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren. Als u cookies weigert is het echter mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn of dat de website niet optimaal functioneert.

5. Klikgedrag
Op de websites van AAA2010 BV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat hiermee de bezoekers worden geïdentificeerd. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer op de bezoekers van de website gerichte informatie op de website te zetten.
6. AAA2010 BV en andere websites
Op de website van AAA2010 BV treft u een aantal hyperlinks naar andere websites aan. Met betrekking tot deze websites draagt AAA2010 BV geen verantwoordelijkheid over de omgang met uw gegevens door deze partijen.

7. Bewaartermijn
Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Uw persoonsgegevens worden door AAA2010 BV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

8. Beveiliging persoonsgegevens en systemen
AAA2010 BV heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.
Ter bescherming van onze systemen en ter controle en voorkoming van misbruik of bedrog slaan wij van ieder bezoek van u aan deze website toegangsgegevens in de vorm van logbestanden op. Deze logbestanden bestaan uit:
• De website van waaruit u onze website oproept;
• Het IP-adres;
• Het tijdstip en de datum van toegang;
• De http-antwoordcode;
• De informatie over de browser en het besturingssysteem welke u gebruikt.

9. Wijziging privacy beleid
Deze tekst en de hieruit vloeiende principes kunnen op elk moment door AAA2010 BV gewijzigd worden. Elke aanpassing zal op deze website bekend worden gemaakt. Wij raden u om deze reden aan deze webpagina regelmatig te raadplegen. Het huidige privacy beleid is bijgewerkt op 27-11-2018.

10. Heeft u nog meer vragen?
Als AAA2010 BV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen dan kan dit via email: administratie@aaa2010.nl of telefoonnummer 020-7600312 tnv Sylvia de Zwijger (data protection officer).

Versie : 27-11-2018